เนื้อหา

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558

By GCOWSEO SEO Firm

พิมพ์
หมวด: กิจกรรม
วันเผยแพร่ วันอังคาร, 31 มีนาคม 2558 เขียนโดย Arthit

สมาคมฯ จัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2558 เวลา 16:30 เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม 200 ชั้น 2 ภาควิชาวิศวกรรมสำรวจ ตึกศัลวิธานนิเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โดยมีวาระการประชุมดังนี้

วาระที่ 1 รายงานผลการดําเนินงานกิจกรรมในรอบปี 2557

วาระที่ 2 รับรองรายการประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2557

วาระที่ 3 รายงานรับรองบัญชีงบดุลประจําปี 2557

วาระที่ 4 การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และค่าสอบบัญชี

วาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ

ขอเรียนเชิญสมาชิกสมาคมฯ ทุกท่านเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

สมาคมการสำรวจและการแผนที่แห่งประเทศไทย
ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

Saturday the 20th - 888 poker bonus code