เกี่ยวกับสมาคม

พิมพ์
 

ประวัติสมาคมการสำรวจและการแผนที่แห่งประเทศไทย 

ในปี พ.ศ. 2532 กลุ่มวิศวกรสำรวจ คณาจารย์จากภาควิชาวิศวกรรมสำรวจจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภาคเอกชนที่เป็นบริษัทที่ดำเนินงานทางด้านงานสำรวจ มีความเห็นตรงกันว่าการเจริญเติบโตในงานด้านวิศวกรรมสำรวจ ในขณะเวลานั้น และในอนาคตมีแนวโน้มอัตราการขยายตัวอย่างรวดเร็ว แต่บุคลากรที่ปฏิบัติงานทางด้านสำรวจนั้นยังไม่มีการรวมตัวกันเพื่อการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น เทคโนโลยี งานวิชาการ และการบริหารสังคมอย่างชัดเจน

 

ดังนั้นเพื่อให้เกิดความชัดเจนในกิจกรรมของงานด้านวิศวกรรมสำรวจ จึงได้รวมตัวกันเพื่อก่อตั้งสมาคมการสำรวจและการแผนที่ขึ้น โดย ศ.ดร. เฉลิมชนม์ สถิระพจน์ (ปัจจุบันดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมสำรวจจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) และ รศ.สัญญา เสาวภาพ ได้ดำเนินการจัดทำระเบียบข้อบังคับสมาคมฯ และสรรหาคณะกรรมการสมาคมเพื่อนำเสนอขอจัดตั้งสมาคมกับกรมตำรวจ (ในขณะนั้นปัจจุบันเปลี่ยนเป็นสำนักงานตำรวจแห่งชาติ)

 

ในเดือนพฤศจิกายน ปี พ.ศ. 2537 ใช้ชื่อสมาคมว่า "สมาคมการสำรวจและการแผนที่" (สสผ.) มีชื่อภาษาอังกฤษว่า "Surveying and Mapping Society" (SMS) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่สนับสนุนความสำคัญของวิชาชีพด้านการสำรวจ และแผนที่ เป็นสื่อกลางในการติดต่อ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ความรู้ และประสบการณ์ระหว่างสมาชิกทั้งในและนอกประเทศ สถานที่ตั้งสำนักงานที่ตึกศัลวิธานนิเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โดยนายกสมาคมคนแรก ได้แก่ รศ.ดร.วิชา  จิวาลัย หลังจากนั้นเป็นต้นมา สมาคมฯ ก็ได้มีการเชิญบุคลากรจากหลากหลายหน่วยงาน อาทิ กรมแผนที่ทหาร กรมชลประทาน กรมที่ดิน สถาบันการศึกษา เช่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บริษัทเอกชน เช่น บริษัท อี เอส อาร์ ไอ จำกัด และอื่นๆ เข้ามาร่วมเป็นกรรมการสมาคมฯ เพื่อดำเนินกิจการให้บรรลุวัตถุประสงค์ของสมาคมฯ สมาคมฯ ได้จัดให้มีการบรรยายทางวิชาการ การสัมมนา การดูงาน และการร่วมกิจกรรม กับสมาคมหรือองค์กรอื่นๆ ที่มีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานสำรวจอย่างสม่ำเสมอ

 

ในเดือนธันวาคม ปี 2547 สมาคมฯ ได้ทำการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบข้อบังคับของสมาคมฯ กับกรมการปกครอง (กรมการปกครองจะดูแลสมาคมจดทะเบียนทั้งหมดในประเทศขณะนั้น) เพื่อให้ระเบียบข้อบังคับมีความทันสมัยและเหมาะสมกับสถานะการณ์ในขณะนั้นอีกทั้งเป็นการเพิ่มเติมเพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารจัดการสามาคมด้วย

 

ในปี พ.ศ. 2554 สมาคมฯ ได้มีการเปลี่ยนแปลงอีกครั้งโดยได้ทำการแก้ไขชื่อของสมาคมฯ ให้มีความเหมาะสม และเป็นที่รู้จักในวงการสำรวจมากยิ่งขึ้น คณะกรรมการจึงได้อนุมัติให้ดำเนินการแก้ไขชื่อสมาคมโดยเพิ่มคำว่า "แห่งประเทศไทย" ต่อท้าย ซึ่งชื่อเต็มของสมาคมในปัจจุบันจึงเป็น "สมาคมการสำรวจและการแผนที่แห่งประเทศไทย" ตัวย่อ สสผท. มีชื่อภาษาอังกฤษเป็น "Surveying and Mapping Society of Thailand ตัวย่อ SMST โดยได้ทำการขอแก้ไขชื่อกับสำนักงานเขตปทุมวัน ซึ่งเป็นที่ตั้งของหน่วยงานที่ดูแลสมาคมในปัจจุบันเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

 

สมาคมมีปณิภาณมุ่งมั่นที่จะพัฒนากิจกรรมงานด้านวิศวกรรมสำรวจ และเป็นศูนย์รวมของบุคลากรด้านงานสำรวจของประเทศให้เป็นปึกแผ่น เสริมสร้างความรู้ ความสามารถ ทักษะเพื่อให้สมาชิกสมาคมได้มีบทบาทในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนต่อไป

สมาคมการสำรวจและการแผนที่แห่งประเทศไทย
ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

Saturday the 20th - 888 poker bonus code