กรรมการ

พิมพ์
   
ดร. วิชา จิวาลัย นายกสมาคม
  ดร. อิทธิ ตริสิริสัตยวงศ์ อุปนายกคนที่ 1
  คุณคณิทธิ์ วิทยพิบูลย์ อุปนายกคนที่ 2
  คุณพิศาล ขยันสำรวจ นายทะเบียน
  คุณอาภากรณ์ พุ่มมณีกร เหรัญญิก
ดร. สรรเพชญ ชื้อนิธิไพศาล ปฏิคม
  ดร. ชนินทร์ ทินนโชติ กรรมการ
  คุณชวลิต ธรรมวิจิตร กรรมการ
  คุณไพโรจน์ เผือกวิไล กรรมการ
  คุณไกรรพ เหลืองอุทัย กรรมการ
  คุณสุรศักดิ์ เธียรวณิชพันธุ์ กรรมการ
พล.อ.ภุชงค์ วงษ์เกิด กรรมการ
  คุณวิเชียร โกวิทพงศ์ขจร กรรมการ
  คุณสมชาย รงค์กรรภิรมย์ กรรมการ
  คุณธีรชาย ช่ำชอง กรรมการ
คุณสมบัติ ทรัพย์สวนแตง เลขาธิการสมาคม
คุณชาญวุฒิ อออุดมยุทธ ผู้ช่วยเลขาธิการสมาคม

สมาคมการสำรวจและการแผนที่แห่งประเทศไทย
ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

Saturday the 20th - 888 poker bonus code