ข่าว/กิจกรรม

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558

สมาคมฯ จัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2558 เวลา 16:30 เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม 200 ชั้น 2 ภาควิชาวิศวกรรมสำรวจ ตึกศัลวิธานนิเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โดยมีวาระการประชุมดังนี้

วาระที่ 1 รายงานผลการดําเนินงานกิจกรรมในรอบปี 2557

วาระที่ 2 รับรองรายการประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2557

วาระที่ 3 รายงานรับรองบัญชีงบดุลประจําปี 2557

วาระที่ 4 การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และค่าสอบบัญชี

วาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ

ขอเรียนเชิญสมาชิกสมาคมฯ ทุกท่านเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

THE ASEAN FEDERATION OF LAND SURVEYING AND GEOMATICS

ประธานได้เข้าร่วมประชุม THE ASEAN FEDERATION OF LAND SURVEYING AND GEOMATICS ครั้งที่ 53 ที่ประเทศมาเลเซีย

อ่านเพิ่มเติม

 

 

 

สภาวิศวกรจัดประชุมสัมมนา เรื่อง "กรอบข้อตกลงยอมรับร่วมในคุณสมบัติด้านการสำรวจของอาเซียน"

สภาวิศวกรจัดประชุมสัมมนา เรื่อง "กรอบข้อตกลงยอมรับร่วมในคุณสมบัติด้านการสำรวจของอาเซียน" วันอังคารที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 8.30-12.00 น ณ โรงแรมเอส ซี ปาร์ค กรุงเทพมหานคร

อ่านเพิ่มเติม

 

 

 

Presentation "MUTUAL RECOGNITION ARRANGEMENTS (MRA) AND PROFESSIONAL EDUCATION"

Presentation  "MUTUAL RECOGNITION ARRANGEMENTS (MRA) AND PROFESSIONAL EDUCATION"  
นำเสนอโดย ดร.วิชา จิวาลัย นายกสมาคม
ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2557

ดาวน์โหลด

 

 

สมาคมการสำรวจและการแผนที่แห่งประเทศไทย จัดบรรยาย "ภาคีวิศวกรพิเศษ" และประชุมใหญ่ประจำปี

สมาคมการสำรวจและการแผนที่แห่งประเทศไทย กำหนดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ในวันที่ 17 มิถุนายน 2557 เวลา 16.30 น. ณ ห้อง 200 ตึกศัลวิธานนิเทศ ภาควิชาวิศวกรรมสำรวจ คณะวิศวกรรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อ่านเพิ่มเติม

 

 

สัมมนาเรื่อง “การจัดทำร่างแผนแม่บทระบบข้อมูลภูมิสารสนเทศกลางของประเทศ ปี พ.ศ. 2557 – 2561”

 วันที่ 18 กันยายน 2556 สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.) / สำนักงานคณะกรรมการภูมิสารสนเทศแห่งชาติ (สกภช.) ได้จัดสัมมนาเรื่อง “การจัดทำร่างแผนแม่บทระบบข้อมูลภูมิสารสนเทศกลางของประเทศ ปี พ.ศ. 2557 – 2561” ขึ้นเพื่อนำเสนอกรอบแนวคิดของร่างแผนแม่บทฯ ที่ได้มีการจัดทำขึ้น โดยมี ดร.วิชา จิวาลัย นายกสมาคมการสำรวจและแผนที่ เป็นประธานคณะทำงาน พิจารณาร่างแผนแม่บทฯ

อ่านเพิ่มเติม

 

 

สมาคมการสำรวจและการแผนที่แห่งประเทศไทย
ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

Saturday the 20th - 888 poker bonus code